Research – clinical studies, reviews, case reports

 1. Η διάρκεια της προαναισθητικής νηστείας και η σύσταση της τροφής ως παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2000.
 2. Gastro-oesophageal reflux during thiopentone or propofol anaesthesia in the cat. A.D. Galatos, I. Savas, N.N. Prassinos, D. Raptopoulos. J Vet Med 2001;48:287-294.
 3. High-rise syndrome in cats: 207 cases (1988-1998).G. Papazoglou, A.D. Galatos, M.N. Patsikas, I. Savas, L. Leontidis, M. Trifonidou, M. Karayianopoulou. Aust Vet Practit 2001;31:98-102.
 4. Aerophagia and gastric dilatation following tiletamine/zolazepam anaesthesia in a dog. Savas, K. Plevraki, D. Raptopoulos. Vet Rec2001;149:20-21.
 5. Surgical treatment of gastric impaction in farmed ostriches. A.T. Komnenou, G.K. Georgiades, I. Savvas, A. Dessiris. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 2003;50:474-477.
 6. Ultrasonographic findings of intestinal intussusception in seven cats. M.N. Patsikas, L.G. Papazoglou, N.G. Papaioannou, I. Savvas, G.M. Kazakos, A.K. Dessiris. J Feline Med Surg 2003;5:335-343.
 7. What is your diagnosis? Ventricular tachycardia. I. Savvas, L.G. Papazoglou, D. Raptopoulos. J Small Anim Pract 2004;45:231, 272-273.
 8. Αναγνώριση και αξιολόγηση-εκτίμηση του πόνου σε πειραματόζωα (τρωκτικά, κόνικλος). T. Αναγνώστου, M. Περράκη, I. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2004;2:68-76.
 9. Intestinal obstruction due to sand in a dog. L.G. Papazoglou, M.N. Patsikas, P. Papadopoulou, I. Savas, T. Petanides, T. Rallis. Vet Rec2004;155:809.
 10. Blood gas and acid-base status during tiletamine/zolazepam anaesthesia in dogs. I. Savvas, K. Plevraki, D. Raptopoulos, A.F. Koutinas. Vet Anaesth Analg 2005;32:94-100.
 11. A retrospective study of presentation, treatment, and outcome of free-ranging raptors in Greece (1997-2000). A.Th. Komnenou, I. Georgopoulou, I. Savvas, A. Dessiris. J Zoo Wildl Med 2005;36(2):222-228.
 12. Effects of Allopurinol Treatment on the Progression of Chronic Nephritis in Canine Leishmaniosis (Leishmania infantum). K. Plevraki, A.F. Koutinas, H. Kaldrymidou, N. Roumpies, L.G. Papazoglou, M.N. Saridomichelakis, I. Savvas, and L. Leondides. J Vet Intern Med 2006;20:228-233.
 13. Successful resuscitation from cardiac arrest associated with extradural lidocaine in a dog. I. Savvas, T. Anagnostou, L.G. Papazoglou, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2006;33:175-178.
 14. Comparison of Three Methods for Closure of Mastectomy Incisions in Dogs. L.G. Papazoglou, V. Tsioli, M. Karayannopoulou, I. Savvas, G. Kazakos, E. Kaldrymidou. Aust Vet Practit 2006;36:156-162.
 15. Επιληπτικές κρίσεις ύστερα από χορήγηση ξυλαζίνης σε ίππο. Ι. Σάββας. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2006;57(2):116-121.
 16. Η αντιμετώπιση του πόνου στη γάτα. Γ.Μ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας2007;58(3):257-269.
 17. Bloodless Laparoscopic Liver Resection Using Radiofrequency Thermal Energy in the Porcine Model. K. Tsalis, K. Blouhos, K. Vasiliadis, S. Kalfadis, T. Tsachalis, I. Savvas, D. Betsis. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2007;17:22-25.
 18. Use of the laryngeal mask airway in rabbits: placement and efficacy. G.M. Kazakos, T. Anagnostou, I. Savvas, D. Raptopoulos, D. Psalla, I.M. Kazakou. Lab Anim (NY) 2007;36(4):29-34.
 19. Thiopental and halothane dose-sparing effects of magnesium sulphate in dogs. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, D. Raptopoulos, H. Ververidis, N. Roubies. Vet Anaesth Analg 2008;35: 93-99.
 20. Incisional block with bupivacaine for analgesia after celiotomy in dogs. I. Savvas, L.G. Papazoglou, G. Kazakos, T. Anagnostou, V. Tsioli, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2008;44:60-66.
 21. Conservative Management of a Distal Epiphyseal Metacarpal Fracture in a Skyros Pony. E-A. Amaniti, N. Diakakis, M. Patsikas, I. Savvas. J Equine Sci 2008;19(3):57-61.
 22. Analgesia for Small Animal Thoracic Surgery. K. Pavlidou, L.G. Papazoglou, I. Savvas, G, Kazakos. Compend Contin Educ Vet 2009;Sep:432-436.
 23. Η επιλογή του κατάλληλου «τελικού σημείου» (endpoint) στα πειράματα όπου χρησιμοποιούνται ζώα. Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2009;26:778-786.
 24. Γαλακτικά ιόντα: η σημασία τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κ. Παυλίδου, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2009;60:553-562.
 25. Effect of endogenous progesterone and oestradiol-17βon the incidence of gastro-oesophageal reflux and on the barrier pressure during general anaesthesia in the female dog. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, H.N. Ververidis, M.-R. Haritopoulou, T.S. Rallis, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2009;36:308-318.
 26. The effect of pre-anaesthetic fasting time and type of food on gastric content volume and acidity in dogs. Savvas, T. Rallis, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2009;36:539-546.
 27. Μηχανικός αερισμός των πνευμόνων. Μέρος Ι: Φυσιολογία και φυσιοπαθολογία. Χ. Νικολάου, Ι. Σάββας, Α. Παπαστεφάνου. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61:61-75.
 28. Αναγνώριση και αντιμετώπιση του πόνου στα ιπποειδή. Ε.Μ. Αμανίτη, Ι. Σάββας, Ν. Διακάκης. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61(2):134-143.
 29. Η χρήση των συνθετικών κολλοειδών διαλυμάτων στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας, Α. Παπαστεφάνου, Τ. Αναγνώστου. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61(2):154-166.
 30. Computed tomography and radiographic indirect lymphography for visualization of mammary lymphatic vessels and the sentinel lymph node in normal cats. M.N. Patsikas, P.L. Papadopoulou, A. Charitanti, G.M. Kazakos, C.B. Soultani, N.E. Tziris, S.I. Tzegas, S. Jakovljevic, I. Savas, K.G. Stamoulas. Vet Radiol Ultrasound 2010;51:299-304.
 31. Comparison of absorbable and nonabsorbable sutures for intradermal skin closure in cats. L.G. Papazoglou, V. Tsioli, N. Papaioannou, M. Georgiadis, I. Savvas, N. Prassinos, V. Kouti, D. Bikiaris, C. Hadzigiannakis, N. Zavros. Can Vet J 2010;51:770–772.
 32. Mechanical ventilation. Part II: Basic principles and function of ventilators. K. Pavlidou, I. Savvas, T. Anagnostou. J Hellenic Vet Med Soc2011;62(4):334-343.
 33. The Intensive Care Unit in Veterinary Clinical Practice. E. Flouraki, I. Savvas, G. Kazakos. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(4):344-351.
 34. Evaluation of the effectiveness of an ointment based on Alkannins/Shikonins on second intention wound healing in the dog. M. Karayannopoulou, V. Tsioli, P. Loukopoulos, T.L. Anagnostou, N. Giannakas, I. Savvas, L.G. Papazoglou, E. Kaldrymidou. Can J Vet Res2011;75:42-48.
 35. Acute hypoadrenocorticism (adrenal crisis) in the dog: a report on six clinical cases. D. Kasabalis, N. Soubasis, D. Pardali, I. Savas, K. Pavlidou, T.A. Petanides, D. Papadimitriou, V. Varlami, A.F. Koutinas. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(1):13-20.
 36. Remifentanil/isoflurane anesthesia in five dogs with liver disease undergoing liver biopsy. T.L. Anagnostou, G.M. Kazakos, I. Savvas, L.G. Papazoglou, T.S. Rallis, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2011;47:e103-e109.
 37. New experimental rabbit animal model for Cervical Spondylotic Myelopathy. G. Klironomos, S. Karadimas, A. Mavrakis, P. Mirilas, I. Savvas, E. Papadaki, D. Papachristou, G. Gatzounis. Spinal Cord 2011;49:1097-1102.
 38. Anesthesia and peri-operative management of a pneumonectomized dog. T.L. Anagnostou, K. Pavlidou, I. Savvas, G.M. Kazakos, L.G. Papazoglou, H.N. Ververidis, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2012; 48:145-149.
 39. Periodontal disease is an inflammatory disease that has numerous consequences both locally and systemically. M.I. Kouki, S.A. Papadimitriou, G.M. Kazakos, I. Savas, D. Bitchava. J Vet Dent 2013; 30:26-29.
 40. Evaluation of aqueous tear production in dogs after general anaesthesia with medetomidine-propofol-carprofen-halothane. A. T. Komnenou, G. M. Kazakos, I. Savvas, A. L. Thomas. Vet Rec 2013; 173:142.
 41. Lipid peroxidation in neoplastic tissue of dogs with mammary cancer fed with different kinds of diet. M. Karayannopoulou, A. Fytianou, N. Assaloumidis, D. Psalla, I. Savvas, E. Kaldrymidou. Turk J Vet Anim Sci 2013; 37:449-453.
 42. The Effect of Four Anaesthetic Protocols for Maintenance of Anaesthesia on Trans-Diaphragmatic Pressure in Dogs. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. P. S. Moens, D. Vasilakos, D. Raptopoulos. PLoS one 2013; 8:e75341.
 43. Locally injected autologous platelet-rich plasma enhanced tissue perfusion and improved survival of long subdermal plexus skin flaps in dogs. M. Karayannopoulou, L. G. Papazoglou, P. Loukopoulos, G. Kazakos, A. Chantes, N. Giannakas, I. Savvas, D. Psalla, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Dionyssiou D. Vet Comp Orthop Traumatol 2014; 27:379–386.
 44. A minimally invasive method for clinical trans‐diaphragmatic pressure measurement in anaesthetized dogs. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. Moens, D. Vasilakos, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2014; 41:278-283.
 45. Comparison of respiratory function during TIVA (romifidine, ketamine, midazolam) and isoflurane anaesthesia in spontaneously breathing ponies Part I: blood gas analysis and cardiorespiratory variables. B. Steblaj, S. Schauvliege, K. Pavlidou, F. Gasthuys, I. Savvas, L. Duchateau, L. Kowalczyk, Y. Moens. Vet Anaesth Analg 2014;41:583-591.
 46. Comparison of respiratory function during TIVA and isoflurane anaesthesia in ponies Part II: breathing patterns and transdiaphragmatic pressure. L. Kowalczyk, B. Steblaj, S. Schauvliege, J. P. Schramel, K. Pavlidou, I. Savvas, L. Duchateau, F. Gasthuys, Y. Moens. Vet Anaesth Analg 2014;41:592-601.
 47. The effect of the inspired oxygen fraction on arterial blood oxygenation in spontaneously breathing, isoflurane anaesthetized horses: a retrospective study. S. Schauvliege, I. Savvas, F. Gasthuys. Vet Anaesth Analg 2015;42:280-285.
 48. The effect of the stage of the ovarian cycle (anoestrus or dioestrus) and of pregnancy on the incidence of gastro-oesophageal reflux in dogs undergoing ovariohysterectomy. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, H.N. Ververidis, D. Psalla, C. Kostakis, P. Skepastianos, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2015:42;502-511.
 49. Comparison of three skin stretching devices for closure of skin defects on the limbs of dogs. V. Tsioli, L.G. Papazoglou, N. Papaioannou, D. Psalla, I. Savvas, L. Pavlidis, M. Karayannopoulou. J Vet Sci 2015;16:99-106.
 50. Effect of locally injected autologous platelet-rich plasma on second intention wound healing of acute full-thickness skin defects in dogs. M. Karayannopoulou, D. Psalla, G. Kazakos, P. Loukopoulos, N. Giannakas, I. Savvas, M. Kritsepi-Konstantinou, A. Chantes, L.G. Papazoglou. Vet Comp Orthop Traumatol 2015;28:172-178.
 51. Decreased DNA disruption in the porcine neocortex with erythromycin preconditioning during prolonged hypothermic circulatory arrest: evidence for neuroprotection. C.P.C. Koutsogiannidis, O.G. Ananiadou, F.C. Ampatzidou, I.P. Savvas, D.G. Mytilinaios, E.N. Nikolopoulou, T.G. Troupis, A.V. Charchanti, G.E. Drossos, E.O. Johnson. J Cardiac Surg 2015;30:525-531.
 52. A “light meal” three hours pre-operatively decreases the incidence of gastro-esophageal reflux in dogs. I. Savvas, D. Raptopoulos, T. Rallis. J Am Anim Hosp Assoc 2016;52:357-363.
 53. Evaluation of intra-articular injection of autologous platelet lysate (PL) in horses with osteoarthritis of the distal interphalangeal joint. P. Tyrnenopoulou, N. Diakakis, M. Karayannopoulou, I. Savvas, G. Koliakos. Vet Quarterly 2016;36:56-62.
 54. Απλές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας (διαχείριση στο ιατρείο χωρίς ανάλυση αερίων αίματος). Α. Κυριακίδου. Γ. Καζάκος. Ι. Σάββας. Hellenic J Comp Anim Med 2016;5:36-44.
 55. Comparison of maximum force to failure of 4 thoracostomy tube connecting devices. I Psathas, L.G. Papazoglou, D. Bikiaris, I. Savvas. G. Kazakos, E. Basdani. Vet Surg 2016;46:249-254.
 56. Laparoscopic autologous and heterologous ovarian transplantation in orthotopic and heterotopic location without vascular anastomosis in rabbits: morphologic and endocrinologic assessment. G. Pados, A. Sortsis, B.C. Tarlatzis, P. Skepastianos, K. Saratsi, J. Savas, V. Tzioufa, G. Kazakos. Gynecol Surg 2016;13:429-433.
 57. Gastro-oesophageal reflux in large-sized, deep-chested versus small-sized, barrel-chested dogs undergoing spinal surgery in sternal recumbency. T.L. Anagnostou, G.M. Kazakos, I. Savvas, C. Kostakis, P. Papadopoulou. Vet Anaesth Analg 2017;44:35-41.
 58. Evaluation of blood T-lymphocyte subpopulations involved in host cellular immunity in dogs with mammary cancer. M. Karayannopoulou, T. Anagnostou, A. Margariti, C. Kostakis, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Psalla, I. Savvas. Vet Immunol Immunopathol 2017;186:45-50.
 59. Effect of intrafragmentary bupivacaine (haematoma block) on analgesic requirements in dogs undergoing fracture repair. I. Dimopoulou, T.L. Anagnostou, N.N. Prassinos, I. Savvas, M. Patsikas. Vet Anaesth Analg 2017;44:1189-1197.
 60. Lateral caudal axial pattern flap after tail amputation for coverage of a dorsal pelvic and perineal skin defect in a cat. P. Kokkinos, M. Kouki, G. Montzolis, I. Savvas, A. Delligiani, L.G. Papazoglou. Austral Vet Pract 2017;47:25-28.
 61. The effect of aminophylline on trans-diaphragmatic pressure in isoflurane anaesthetised dogs undergoing castration. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. Moens, G. Kazakos, D. Raptopoulos. J Hellenic Vet Med Soc 2018;69:831-838.
 62. Investigation of leakage holes created by four needle types used for closure of canine enterotomies. K. Mitsou, L.G. Papazoglou, I. Savvas, E. Tzimtzimis. Open Vet J 2018;8:411-414.
 63. The effect of progesterone on the anesthetic and analgesic requirements for ovariohysterectomy in the dog. C. Kostakis, T. Anagnostou, I. Savvas, C. Ververidis, A. Kourelis. J Hellenic Vet Med Soc 2019;70:1717-1726.
 64. Trans-diaphragmatic pressure measurement as a prognostic factor in the Intensive Care Unit in dogs. K. Pavlidou, I. Savvas. J Hellenic Vet Med Soc 2019;70:1851-1858.
 65. Scientific fraud in anaesthesiology publications (editorial). I. Savvas, K. Pavlidou. Vet Anaesth Analg 2019;46:147-149.
 66. Rhinitis following intraoperative gastro-oesophageal reflux in a dog. E. Flouraki, G. Kazakos, I. Savvas, D. Pardali, K. Adamama-Moraitou. Vet Rec Case Reports 2019;7: e000792.
 67. Investigating the Possible Protective Role of Direct Intra-arterial Administration of Mannitol and N-Acetylcysteine and Per Os Administration of Simvastatin Against Contrast-Induced Nephropathy: An Experimental Study in a Rabbit Model. T.E. Kalogirou, S. Meditskou, S. Davidopoulou, I. Savvas, A.G. Pitoulias, G.A. Pitoulias. Cardiovasc Intervent Radiol 2019;42:1777-1785.
 68. The measurement of trans-diaphragmatic pressure in critically ill dogs in the Intensive Care Unit: preliminary results. K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2019;8:193-205.
 69. Transdiaphragmatic Gastrotomy for the Extraction of Distal Esophageal Foreign Bodies in 13 Dogs (1997–2016). A. Delligianni, L.G. Papazoglou, I. Savvas, G. Kazakos, M. Patsikas, V. Tsioli, K. Chatzimisios, V. Angellou, S. Liakouras, T. Rallis. J Am Anim Hosp Assoc 2020;56:17-22.
 70. Clinical investigations and treatment outcome in a European wildcat (Felis silvestris silvestris) infected by cardio-pulmonary nematodes. A. Diakoua, D. Dimzasa, C. Astaras, I. Savvas, A. Di Cesare, S. Morelli, Κ. Neofitos, D. Migli, D. Traversa. Vet Parasitol: Regional Studies and Reports 2020;19:100357.
 71. Colonic mucosal and serum expression of microRNAs in canine large intestinal inflammatory bowel disease. A.O. Konstantinidis, D. Pardali, K.K. Adamama-Moraitou, M. Gazouli, C.I. Dovas, E. Legaki, G.D. Brellou, I. Savvas, A.E. Jergens, T.S. Rallis, K. Allenspach. BMC Vet Res2020;16:69.
 72. The effect of dexmedetomidine combined with butorphanol on cardiovascular and respiratory system in cats: A systematic review. K. Varkoulis, K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9:86-94.
 73. An update on the anaesthetic management of gastric dilatation – volvulus (GDV) in dogs. K. Pavlidou, G. Polizois, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9:95-103.
 74. Aspiration of gastric contents following a gastro-oesophageal reflux episode during general anaesthesia in a dog. E. Flouraki, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou, A. Bourgazli. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9:104-110.
 75. Gastric dilatation during sedation in a Doberman with intranasal malignancy. E. Totta, K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med2020;9:111-117.
 76. Body temperature fluctuation after ovariohysterectomy in dogs in luteal phase, inactive phase and pyometra: a clinical study of 77 cases. Karnezi, E. Tzimtzimis, V. Rafailidis, C. Kostakis, I. Savvas, H. Ververidis. Topics Comp Anim Med 2020, in press.

Book chapters

 • Anestezija kod macaka i pasa [Anaesthesia in cats and dogs]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 155-164.
 • Anestezija kod prezivara [Anaesthesia in ruminants]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 165-169.
 • Anestezija kod svinja [Anaesthesia in swine]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 171-174.
 • Anestezija kod konja [Anaesthesia in horses]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 175-182.
 • Anestezija laboratorijskih zivotinja i ptica [Anaesthesia in laboratory animals and birds]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 183-188.
 • The Use of the Laryngeal Mask Airway in Rabbits. G.M. Kazakos, I. Savvas, T. Anagnostou, I.M. Kazakou, D. Raptopoulos. In: Protective Devices: Types, Uses and Safety. V.E. Argosyan (ed). Nova Science Publishers, 2010. pp. 239-243.