Για υποψήφιους δημάρχους…

Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και οι υποψήφιοι δήμαρχοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις τύπου, επισκέψεις και βέβαια λόγοι. Σε πλατείες, καφενεία, δρόμους, μπαλκόνια. Αν είστε υποψήφιος δήμαρχος και ο χρόνος σας δεν φτάνει να προετοιμάσετε ένα λόγο, η λύση βρίσκεται εδώ. Η τεχνολογία σήμερα κάνει θαύματα. Φτιάξαμε για εσάς μια μηχανή παραγωγής πολιτικού λόγου. Δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα.

Το παραπάνω κείμενο θα μπορούσε να είναι καταχώρηση σε μικρές αγγελίες εφημερίδας. Βρήκα έναν καταπληκτικό αλγόριθμο παραγωγής πολιτικού λόγου σε ένα δελτίο του ΤΕΕ (αρχείο pdf). Πρόκειται για 10 γραμμές και 4 στήλες με φράσεις που ταιριάζουν μεταξύ τους όπως και αν συνδυαστούν. Το νόημα που βγάζουν θα ταίριαζε στην ιδεολογία κάθε κόμματος. Η ιδέα μού φάνηκε πολύ έξυπνη, έτσι πήρα τις φράσεις του πίνακα, έκανα μερικές τροποποιήσεις και έγραψα ένα σκριπτάκι σε php που συνδυάζει τυχαία τις φράσεις και παράγει μία παράγραφο 10 προτάσεων. Όποτε κάνετε refresh/reload παράγεται και ένα νέο λογύδριο. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αν και οι φράσεις είναι λίγες (40), οι συνδυασμοί τους είναι πάρα πολλοί. Αλήθεια, πόσο συχνά έχουμε ακούσει τέτοιους λόγους; Βρε, λες να φτιάχνουν έτσι τους λόγους τους οι πολιτικοί μας; Αν φανταστώ κάτι τέτοιο…

Η μηχανή παραγωγής πολιτικού λόγου αποτελεί την πρώτη μου προσπάθεια συγγραφής κώδικα σε php. Είναι μόνο 15 γραμμές, αλλά το έγραψα μόνος μου! Επομένως, πρόκειται για beta έκδοση…

Συνέχεια ανάγνωσης

Κρυάδες

sex is funΣε κάθε επιστήμη υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητάς της. Αυτός βασίζεται κυρίως στην ορολογία που χρησιμοποιεί η κάθε ειδικότητα. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κώδικα ο επιστήμονες επικοινωνούν γρηγορότερα μεταξύ τους, αλλά και κρυφά από άλλους που δεν γνωρίζουν τον κώδικα, και βέβαια αστειεύονται.

Τα αστεία των μαθηματικών είναι πολύ έξυπνα και δημοφιλή. Περιλαμβάνουν πολλές κατηγορίες, από λογοπαίγνια (δυστυχώς μόνο στην αγγλική), μέχρι μηνύματα μέσα από μαθηματικούς τύπους.

Δείτε μερικά μαθηματικά αστεία παρακάτω:

Mathematical jokes
Mathematical humor

Συνέχεια ανάγνωσης

Ελληνικό το όνομα Μπαμπαγκίντα!

Συνέχεια από το προηγούμενο post!

Ω, άνδρες συμπαρετυμολογούντες,

Δίδωμι τήμερον υμίν καινοφανή ετυμολογίαν καταδεικνύουσα την ελληνικήν προέλευσιν του ανθρωπωνυμίου Μπαμπαγκίντα, όπερ ως γνωστόν κατέστη σύνθημα (χύδην: σύρμα) ωτινι οι της Βαρβακείου αγοράς κρεωπώλαι χρώμενοι την έλευσιν αγορανομικών ελεγκτών αλλήλοις ανήγγειλλον.

Ως γνωστόν και τοις μη μεμυημένοις έτι, πάσα λέξις ελληνικήν έλκει την καταγωγήν. Χρέος δ’ ημίν εστι, η ανακάλυψις και προβολή της πραγματικότητος ταύτης πάσι τοις Έλλησι, οίτινες διαφθαρέντες από χρόνου μακρού γλωσσικώς, εν αφασία τελούντες, της ελληνογλωσσίας δε μη κηδόμενοι, γλωσσικώς ανδράποδα τοις Αμερικανοσιωνισταίς υπό των παγκοσμιοποιητών γεγόνασι.

Προς τι άρα γε, ω άνδρες συμπαρετυμολογούντες, οι Ελληνοτραφείς κρεωπώλαι της ούτω καλουμένης Βαρβακείου Αγοράς τω ανθρωπωνυμίω Μπαμπαγκίντα δίκην συνθήματος εχρώντο;

Δήλον γαρ ότι την απωτέρα ελληνικήν αυτού προέλευσιν ειδότες την αλήθειαν ταύτην μυστικώς τε και συνθηματικώς ως σύγχρονοι Ελληνομύσται διελάλουν τοις αμυήτοις μεν, συναφές δε σύνθημα τη Βαρβακείω Αγορά εν ταυτώ εχρώντο.

Διότι Μπαμπαγκίντα αρχήθεν ην ο Βαρβακείτης Έλλην, όστις εις τας της Λιβύης, τουτέστιν εις τας της Σαχαρίου Αφρικής αποικίας, υπό των ελληνοφώνων Βερβερίνων δι’ ηχηροποιήσεως βαρβαρικής Μπαρμπαγκίντης εκλήθη, είτα δε διά συμφωνικής απλοποιήσεως ένεκεν της βαρβαρικής αδυναμίας συμπροφοράς τριών διαδοχικών συμφώνων ελέχθη Μπαμπαγκίντης, διά να προσαρμοσθή τέλος αναλογικώς εις τα πολλά εκ της Κεντρώας Αφρικής εις –ίντα ανδρωνύμια. Ούτω δε εκαλούντο οι Βαρβακείται Έλληνες άποικοι της Λιβύης και της υποσαχαρίου Αφρικής και κατά τους Μέσους Χρόνους (ως κοπτικαί και αιθιοπικαί επιγραφαί τε και πάπυροι προσμαρτυρούσι), οίτινες συν τω χρόνω συνεμίγησαν τοις εντοπίοις απογόνους μέλανας μυριάδας γεννήσαντες.

Τούτων δε των θωμαστών προγόνων φερώνυμος απόγονος ο του ποδοσφαίρου μέλας αστήρ εν Πειραιεί αφίκετο, ίνα υπομνήσει διά της συνθηματικής οδού την Βαρβακείαν ελληνίδα φυλήν της αρχαίας Λιβύης και Κεντρώας Αφρικής.

Όστις δε παρά τα τεκμήρια ταύτα αλλότρια έτυμα αντεπικαλείται, δήλον ότι κακόβουλος ανθέλλην και μισέλλην εστί και ανάξιος στήναι υπό την τζιροπούλειον αιγίδα».

Πηγή: periglwssio

Συνέχεια ανάγνωσης

Ελληνική η λέξη τσουνάμι!

Το periglwssio είναι ένα ενδιαφέρον blog που σχολιάζει θέματα της ελληνικής γλώσσας. Δείτε γιατί η λέξη τσουνάμι είναι ελληνική!

Χαίρω τα μάλα ότι αντελήφθητε ήδη το εις την Ελληνίδα φωνήν αναγόμενον της ιαπωνικής καλουμένης λέξεως τσουνάμι έτυμον.

Πλην όμως, η λέξις παράγεται εκ της φράσεως κύμα ανίει (=σηκωνόταν κύμα, απλοελληνιστί), ην ανεβόουν περίτρομοι οι και ελληνικά το πάλαι ομιλούντες Ασιάται, πριν η εκβαρβαρισθώσι.

Η άρσις της ενδοφραστικής χασμωδίας (αα) έδωκε την λέξιν κυμάνιη, ήτις εκληφθείσα ως ουδέτερον λαϊκιστί έδωκε την λέξιν κυμάνι. Προϊόντος του χρόνου συνετελέσθησαν αι κάτωθι μεταβολαί, πιθανώς κατά την υστεροβαρβαρικήν περίοδον.

(α) τσιτακισμός του –κ– προ του –υ-, και προφορά του –υ– ως –ου-, ώσπερ και εις την χυδαία Ελληνικήν ελέχθη το κυλώ τσουλώ. Ούτω το κυμάνι εγένετο τσουμάνι.

(β) αντιμετάθεσις του –μ– με το –ν-, φαινόμενον σύνηθες διά σύμφωνα της αυτής ομάδος.

Ώστε εν τέλει ελέχθη και το τσουμάνι τσουνάμι.

Η ετυμολογία ην προύτεινον τινες ως εκ της φράσεως κύμα άμη (= κύμα ως κουβάς), καίτοι αληθοφανής υπολείπεται γλωσσολογικώς της πρώτης.

Πηγή: periglwssio

Συνέχεια ανάγνωσης

Γιατί θέλω να γίνω κτηνίατρος!

Αφιερωμένο σε όσους θέλουν να γίνουν κτηνίατροι:

Γιατί θέλω να γίνω κτηνίατρος:

  1. Για να αποκτήσω διακοσμητικές γρατζουνιές σε χέρια, μπράτσα και πρόσωπο.
  2. Για να κερδίζω τα μισά λεφτά από ένα γιατρό δουλεύοντας τις διπλάσιες ώρες.
  3. Γιατί στα κακά ζώα βάζεις εύκολα φίμωτρο, ενώ στους ανθρώπους…
  4. Γιατί η φορμόλη με κάνει να νιώθω σέξι.
  5. Γιατί είμαι μαζοχιστής. Μου αρέσει η εβδομάδα των οχτώ ημερών.
  6. Γιατί ο κόσμος είναι ζούγκλα.
  7. Για την τρομακτική κοινωνική καταξίωση που περιβάλει τους κτηνιάτρους.
  8. Γιατί μπορώ ευκολότερα να μιλώ για τους παραπρωκτικούς αδένες παρά για τις απόψεις μου.
  9. Για να ακούω να μου λένε: «-Τι σπουδάζεις;», «-Κτηνιατρική», «-Α, ιατρική, πολύ ωραία», «-Όχι ιατρική, κτηνιατρική», «-Α, ε, καλό είναι κι αυτό…».
  10. Για να ακούω να με ρωτάνε όλη μου τη ζωή: «Γιατί δεν έγινες κανονικός γιατρός;».
Συνέχεια ανάγνωσης