Επιτροπή Αξιολόγησης Πειραματικών Πρωτοκόλλων (ΕΑΠΠ) της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. (πρόεδρος)

Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, Α.Π.Θ.

Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Association of Veterinary Anaesthetists Educational Trust Fund (chairperson)