Το periglwssio είναι ένα ενδιαφέρον blog που σχολιάζει θέματα της ελληνικής γλώσσας. Δείτε γιατί η λέξη τσουνάμι είναι ελληνική!

Χαίρω τα μάλα ότι αντελήφθητε ήδη το εις την Ελληνίδα φωνήν αναγόμενον της ιαπωνικής καλουμένης λέξεως τσουνάμι έτυμον.

Πλην όμως, η λέξις παράγεται εκ της φράσεως κύμα ανίει (=σηκωνόταν κύμα, απλοελληνιστί), ην ανεβόουν περίτρομοι οι και ελληνικά το πάλαι ομιλούντες Ασιάται, πριν η εκβαρβαρισθώσι.

Η άρσις της ενδοφραστικής χασμωδίας (αα) έδωκε την λέξιν κυμάνιη, ήτις εκληφθείσα ως ουδέτερον λαϊκιστί έδωκε την λέξιν κυμάνι. Προϊόντος του χρόνου συνετελέσθησαν αι κάτωθι μεταβολαί, πιθανώς κατά την υστεροβαρβαρικήν περίοδον.

(α) τσιτακισμός του –κ– προ του –υ-, και προφορά του –υ– ως –ου-, ώσπερ και εις την χυδαία Ελληνικήν ελέχθη το κυλώ τσουλώ. Ούτω το κυμάνι εγένετο τσουμάνι.

(β) αντιμετάθεσις του –μ– με το –ν-, φαινόμενον σύνηθες διά σύμφωνα της αυτής ομάδος.

Ώστε εν τέλει ελέχθη και το τσουμάνι τσουνάμι.

Η ετυμολογία ην προύτεινον τινες ως εκ της φράσεως κύμα άμη (= κύμα ως κουβάς), καίτοι αληθοφανής υπολείπεται γλωσσολογικώς της πρώτης.

Πηγή: periglwssio

Αφήστε σχόλιο